Hội viên GĐCS Allentown tĩnh tâm tại Đan Viện

Chiều tối thứ Tư ngày 17 tháng 5 năm 2017, nhóm hội viên Gia Đình Châu Sơn Allentown gồm 14  người đã đáp xuống phi trường Sacramento và khởi sự 2 ngày tĩnh tâm dười sự hướng dẫn của quý Cha: Joseph Nguyễn Xuân Hương, Anthony Nguyễn Quốc Tuấn và Dominic Trần Thiết Hùng. Các buổi sinh hoạt đã diễn ra cách vui tươi huynh đệ trong khung cảnh Gia Đình Châu Sơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.